De ondernemingsraad en duurzame garantiebanen voor nieuwe collega’s met een arbeidsbeperking

Mensen met een beperking willen graag een echte baan en volwaardig meedoen. Ze hebben daarbij wel vaak wat hulp nodig. Collega’s spelen dan een belangrijke rol. De ondernemingsraad kan het initiatief nemen om garantiebanen te introduceren met ondersteuning van collega’s. Zo werkt de OR mee aan de banenafspraak én het bedrijf draagt bij aan een inclusieve samenleving.
Werkgevers, overheid en vakbonden hebben afspraken gemaakt over banen voor mensen met een beperking, de zogenaamde ‘garantiebanen’. Garantiebanen realiseren is niet eenvoudig. Om arbeidsbeperkte werknemers succesvol en duurzaam te plaatsen is een goede inbedding in de organisatie, draagvlak bij het personeel en goede begeleiding cruciaal. De introductie van de werkmaat - een collega die de werknemer met de arbeidsbeperking steunt vanaf het moment dat deze start op de werkvloer - helpt hierbij. 

Draagvlak binnen organisaties – de OR neemt initiatief

Bij een plaatsing van arbeidsbeperkten blijkt vooral de medewerking van collega’s doorslaggevend. Helaas blijkt ook vaak dat onbekend, onbemind maakt en dat een gebrek aan betrokkenheid van collega’s een geslaagde plaatsing van een werknemer met een beperking belemmert. Een ondernemingsraad kan namens de werknemers er voor zorgen dat het thema ‘garantiebanen voor arbeidsbeperkten’ een onderwerp van gesprek, onderzoek én aanpak wordt binnen het eigen bedrijf of de organisatie. Daartoe kan de OR onder meer zijn initiatiefrecht benutten. Na overleg tussen de OR en de bestuurder-directeur is het van groot belang dat óók de afdelingen P&O of HRM, Communicatie en Financiën, evenals leidinggevenden én werknemers op de afdelingen betrokken worden bij de aanpak om nieuwe garantiebanen te realiseren.

125.000 Garantiebanen

Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. In datzelfde akkoord is afgesproken dat de overheid zelf zorgt voor 25.000 banen binnen gemeenten, rijksoverheid en andere overheidsorganisaties.
De OR kan – met verwijzing naar de afspraken in het Sociaal Akkoord – het onderwerp ‘Garantiebanen voor arbeidsbeperkten’ agenderen op de agenda van het overleg tussen de OR en de WOR-bestuurder.

Wat kan uw OR doen?

Het agenderen van het thema ‘duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten’ op de agenda van het overleg van de OR met de bestuurder-directeur van het bedrijf, instelling of organisatie. Het bespreken van dit thema door OR en bestuurder-directeur is gericht op het maken van afspraken over de bijdragen van de afdelingen P&O of HRM, Financiën en Communicatie, evenals de betrokkenheid van managers en leidinggevenden bij:

  • het onderzoek naar en de organisatie van de stappen in het personeelsbeleid om nieuwe garantiebanen voor meerdere arbeidsbeperkten te realiseren;
  • het werven van arbeidsbeperkten voor passende nieuwe functies;
  • het realiseren van draagvlak en een goede (achterban)communicatie gericht op passende ondersteuning door collega’s;
  • de begeleiding van vrijwillige en betrokken collega’s die zich inzetten als klankbord en motivator voor de nieuwe collega’s.
  • De werving onder werknemers van betrokken collega’s, als klankbord en motivator voor de nieuwe collega’s.

SBI Formaat heeft trainers en adviseurs met specialistische kennis van de rol van de OR bij het realiseren van garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Verder bieden we aparte workshops aan voor ondernemingsraden in de profit- en in de non-profit sector.

Aan de slag met dit thema?

Maak hieronder uw keuze hoe wij u van dienst kunnen zijn. Wilt u liever persoonlijk geholpen worden? Bel dan 0343 - 47 33 33.

Maatwerktrainingen

Als u kiest voor een workshop – één of tweedagdelen – over het thema ‘OR en arbeidsbeperkten’ dan wordt deze gegeven door een trainer of adviseur die gespecialiseerd is op het terrein van de Participatiewet en re-integratie. Zij of hij stemt de inhoud van de workshop af op uw wensen en op uw situatie. Zo’n maatwerk workshop kan plaatsvinden voor de gehele OR, of voor de OR in overleg met de WOR-bestuurder en de manager personeelszaken of HRM van uw organisatie. Aan de workshop kunnen naast OR-leden dus ook andere betrokkenen deelnemen, zoals de WOR-bestuurder, de manager personeelszaken en de manager communicatie.

Voorbeelden van onderwerpen die in een workshop aan de orde komen zijn:

  • De banenafspraak uit het Sociaal Akkoord tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties in 2013. Deze banenafspraak vormt nu een onderdeel van de Participatiewet, die vanaf 2015 van kracht is.
  • De eigen rol van de OR bij het maken van afspraken over garantiebanen voor nieuwe collega’s met een arbeidsbeperking. Plus inzicht in de doelgroepen van werkzoekenden, die vallen onder de banenafspraak.
  • De rollen en taken van de WOR-bestuurder, de afdeling HRM of P&O, de afdeling Financiën en de afdeling Communicatie. Plus de ondersteuning van het Werkgeversservicepunt in uw regio.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden om via jobcreation en jobcarving nieuwe of aangepaste functies te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.
  • De daadwerkelijke afspraken over garantiebanen in uw organisatie en de aanpak op de werkvloer. Met aandacht voor de rol van leidinggevenden, collega’s en een of meer collega’s als buddy.

Naast deze inhoudelijke thema’s kunt u in de maatwerk workshops ook werken aan het versterken van de relatie tussen de OR en de WOR-bestuurder en managers van uw organisatie.  

Advies

Bent u al aan de slag binnen uw organisatie met het onderzoek of het maken van afspraken over garantiebanen voor nieuwe collega’s met een arbeidsbeperking? En stuit u daarbij op vragen over de doelgroep, financiering, jobcreation of jobcarving óf het realiseren van draagvlak op de werkvloer? Het is maar een kleine greep van vragen waarmee onze adviseurs u van dienst kunnen zijn op het gebied van het thema ‘OR en arbeidsbeperkten’. U kunt bij ons terecht voor meer diepgravende vragen of het oplossen van knelpunten over uw onderzoek, afspraken en aanpak, óf een analyse van de werkwijze van de OR.

E-learning

Nu bij SBI Formaat: online en blended leren

Wilt u meer weten over blended leren, of online leren onderdeel maken van het opleidingsaanbod van de ondernemingsraad? Wilt u een online module speciaal voor uw ondernemingsraad? Of wilt u een training deels online en deels offline (blended)? Dat kan!
Dit nieuwe aanbod van SBI Formaat kunt u volgen waar u maar wilt; op kantoor, thuis of vanaf een andere locatie. Zolang u maar de beschikking hebt over een rustige werkplek, een laptop/tablet/pc en een goede internet-/ telefoonverbinding. De virtual classroom is interactief: u kunt direct vragen stellen aan de gespecialiseerde trainer(s), op andere deelnemers reageren en u krijgt praktische opdrachten waarbij u de lesstof toepast in uw eigen praktijk. Voor onze online modules hoeft u geen whizzkid op het gebied van computers te zijn. Vooraf krijgt u een omschrijving waarmee u eenvoudig aan de slag kunt. Met een groep van maximaal 12 deelnemers gaat u aan de slag, begeleid door een trainer en een facilitator.

Wilt u meer informatie of hebt u interesse in online en/of blended leren? Neem contact op met onze online specialisten: Brigitte Diderich (brigitte.diderich@sbiformaat.nl / 06 525 99 037) of Maayke Somers (maayke.somers@sbiformaat.nl / 06 525 99 002).