Hoe overtuigt u medewerkers om veilig en gezond te werken?

Arbo dat gaat over veiligheid, gezondheid en welzijn/psychosociale arbeidsbelasting. Dat behelst een breed terrein. Als medewerker wilt u graag een gezond werkklimaat, goede arbeidsomstandigheden en een veilige omgeving. Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor uw hele organisatie en alle medewerkers. Hoe krijgt u arbeid & gezondheid op de agenda? Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw collega's gezond, veilig en met plezier kunnen werken. Op welke arbo-aspecten moet u letten bij het invoeren van andere werkconcepten?

Om gezondheid en welbevinden van de medewerkers in uw organisatie te vergroten, heeft u de juiste kennis en een effectieve aanpak nodig. Medewerkers op de werkvloer hebben ook veel aan ons aanbod. Bijvoorbeeld als het gaat om omgaan met ongewenst gedrag of aanpak van werkstress.

Ons aanbod is gericht op een veilige en plezierige werkomgeving voor iedere werknemer. Naast de onderstaande keuzes verzorgen wij ook advies, coaching en trainingen rondom de thema's: Toolbox Arbo, Werkdruk en Roosterverkenning

Heeft u interesse in ons aanbod? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

Arbeid & gezondheid

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

De training kan verdeeld worden in 4 thema's:

  1. Respect op het werk: We gaan in op wat verstaan we nu eigenlijk onder agressie, geweld en sexuele intimidatie op de werkplek? Wat zijn gevolgen van dit gedrag voor medewerkers? We koppelen dit aan de uitkomsten van het PSA onderzoek. De belangrijkste boodschap is dat goede omgangsvormen betekend dat u respect voor ieders grenzen heeft.
  2. Agressiebeheer: We gaan in op (frustratie) agressie, waar komt het vandaan, hoe ziet het er uit, wat zijn gevolgen. Actie is reactie, we onderzoeken hoe u met uw eigen gedrag invloed kan uitoefenen op de situatie. Maar ook dat u grenzen mag stellen aan de bejegening.
  3. Veerkracht: De training gaat in op de persoonlijke energie en krachtbronnen van de medewerkers. Wat is uw kwaliteit en waar ligt een mogelijke valkuil en hoe voorkomt u dan dat je in deze valkuil valt? Wat inspireert u en hoe komt dit tot uiting in uw dagelijkse werkzaamheden? Hoe zorgt u er voor dat u uzelf voldoende voedt/oplaad om met plezier aan het werk te gaan.
  4. Verzuimgesprekken: In deze training gaan we aan de slag met de gespreksvoering van verzuimgesprekken. We oefenen met behulp van een acteur.

Inzicht in wat ongewenst gedrag is, wat dit voor gevolgen heeft voor medewerkers.

Handvatten en tips hoe om te gaan met ongewenst gedrag en agressieve situaties.

Valkuilen weten te vermijden.

Bewustwordingstrainingen Integriteit en Sociale Veiligheid

Voor organisaties die willen werken aan het vergroten van het bewustzijn op het gebied van integriteit en het ontwikkelen van competenties om houding en gedrag bespreekbaar te maken in het kader van integriteit en omgangsvormen. Sociale veiligheid staat hierbij hoog in het vaandel. Tevens zijn er diverse regelingen, een gedragscode en notities waarin de kaders van integriteit worden aangegeven.


De bewustwordingstrainingen zullen bijdragen aan de doelen gesteld in het integriteitsbeleid van de organisatie. Aandacht voor integriteit en sociale veiligheid en dit op een open manier bespreekbaar maken heeft een preventieve werking voor de directe werkomgeving.


Vergroten van het bewustzijn ten aanzien van integriteits- en gedragsvraagstukken.

Vergroten van een zorgvuldige afweging van belangen bij integriteitsdillema’s en inzicht in diverse loyaliteiten.

Bewustwording van de eigen verantwoordelijkheden en (handelings)mogelijkheden bij integriteits- en omgangsvraagstukken.

Vertrouwenspersonen en klachtencommissie

Pesten, intimidatie, informeel leiderschap… ongewenste omgangsvormen komen in elke organisatie voor. Als vertrouwenspersoon wordt u dan geraadpleegd. Wat adviseert u? Welke aandachtspunten zijn er in de communicatie en in de relatie met het management?


U krijgt zicht op de rol en het takenpakket van de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen (VPOO) en integriteit (VPI). We nemen de werkwijze van de VPOO en VPI bij een melding stap voor stap door. Het wettelijk kader komt aan de orde en ook de regels en werkwijze zoals door de organisatie is omschreven. Daarnaast oefenen we gesprekken. Dat doen we aan de hand van casuïstiek, waarbij gelegenheid is om eigen voorbeelden en/of vragen in te brengen.Beeld van de breedte waarin ongewenste omgangsvormen zich kunnen manifesteren.

Op de hoogte van de wettelijke context waaruit het beleid tegen (seksuele) intimidatie, agressie en geweld voortkomt (o.a. Wet Huis voor Klokkenluiders).

U krijgt concrete tips om de in uw organisatie geldende klachtenregeling te optimaliseren.

Zelfroosteren

Zelfroosteren geeft medewerkers (meer) zeggenschap over hun werktijden. Medewerkers die hun eigen werktijden kunnen bepalen, zijn doorgaans erg tevreden en verzuimen minder. Het thema zelfroosteren roept vragen op, zoals: past het bij de organisatie? Welke vorm sluit het beste aan? Zijn er gevolgen voor de veiligheid en gezondheid? Hoe kunnen we rekening houden met kwalificaties? Wat doen we met weerstand van medewerkers? Wat is belangrijk in de communicatie? Welke bezetting is op welk moment vereist? Het goed nadenken over deze vragen is belangrijk en heeft ook als men niet tot zelfroosteren overgaat, voordelen. Het betekent dat er kritisch gekeken wordt naar het werkaanbod en het proces van werktijden. Welk werk er nu echt haast heeft en wat niet? Het is luisteren naar de wensen van medewerkers en hoe die wensen kunnen verschillen per levensfase.Evaluatie-/stuurinstrument.

Weet waar u rekening mee moet houden bij het zelfroosteren en de op te stellen spelregels.

Wijziging privacywetgeving

Wanneer een organisatie of bedrijf niet voldoet aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan dit grote financiële gevolgen hebben! Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Een belangrijke nieuwe verplichting voor een groot aantal organisaties en bedrijven is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming. HR heeft een stevige stem in de invulling van het beleid rondom privacy. Haarscherp beeld van de actuele ontwikkelingen op het gebied van privacy.

Concrete tips om een waardevolle bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het nieuwe beleid.

Ziekteverzuimbeleid

Ziekteverzuim kost geld! Hoe is het gesteld met het ziekteverzuimbeleid in uw organisatie? Na deze training van SBI Formaat heeft u ideeën om het ziekteverzuim in uw organisatie terug te dringen. U bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen. Verder kent u de rechten en plichten van de werkgever en werknemer op het gebied van ziekteverzuimbeleid.


Tijdens de training leert u over de randvoorwaarden voor een goed ziekteverzuimbeleid, de 4 belangrijke sporen. We bespreken wat de rechten, plichten en rollen zijn van verschillende medewerkers in de organisaties, o.a. leidinggevende, werkgever, HR, VGW(M)-commissie en de werknemer in het algemeen. U vormt een mening over ziek melden of ziekteverlof aanvragen. Daarnaast beoordeelt u de situatie in uw eigen organisatie en krijgt u bruikbare ideeën om hier verder mee aan de slag te gaan.


Op de hoogte van recente ontwikkeling op het gebied van de aanpak van ziekteverzuim.

Kent de rechten en plichten van de werkgever en werknemer op het gebied van ziekteverzuimbeleid.

Aansluiting met duurzame inzetbaarheid.

 

Heeft u interesse in een van de bovenstaande trainingen? Vul dan het onderstaande contactformulier in.