Goede balans

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie en de ontwikkeling daarvan zijn essentieel voor het succes van uw organisatie. Dat vraagt om een nieuwe/hernieuwde kijk op HRM-beleid en het HR-instrumentarium. Een nieuwe kijk die veel meer uitgaat van de menselijke maat en die zoekt naar een goede balans tussen mens en organisatie: in het beleid en in de toepassing daarvan. SBI Formaat levert hier graag een bijdrage aan.

Wij willen met u of uw team meedenken hoe u de employee journey van uw medewerkers mogelijk kunt maken op een wijze dat uw organisatie er baat bij heeft. Wat betekent dit voor uw HRM-beleid? Welke mogelijkheden en belemmeringen zijn er in uw organisatie? Wij beschikken over een grote hoeveelheid kennis van de werknemersmarkt en dit merk je in onze trainingen.

De menselijke maat begint bij het individu. Hoe ziet uw medewerker zijn toekomst, binnen en buiten uw organisatie? Waar liggen zijn dromen, zijn ambities? En hoe kan hij deze realiseren in uw organisatie? Daar is hij of zij in grote mate zelf verantwoordelijk voor. U vindt in ons aanbod diverse mogelijkheden om uw medewerkers te ondersteunen bij het bepalen van richting, bij het vinden van betekenis in het werk en het creëren van zijn loopbaan.

Naast het onderstaande aanbod verzorgen wij ook advies, coaching en trainingen rondom het thema: Employee journey

Heeft u interesse in ons aanbod? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

HR

Duurzame inzetbaarheid en zelfregie

Bent u zich bewust van de ontwikkelingen die op organisaties afkomen en wat dit inhoudt voor zowel de organisatie als de medewerkers? Door de vergrijzing van de arbeidsmarkt en het langer moeten doorwerken is duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderwerp in het personeelsbeleid geworden. Hierin ligt ook een verantwoordelijkheid voor de medewerker zelf. Hoe ziet deze zelfregie eruit en wat levert het op? Maar misschien nog wel belangrijker hoe motiveer je mensen om dit gedrag te vertonen. En is dit überhaupt wel altijd nodig?


Inzicht in trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt en organisaties.

Kennis van zelfregie en duurzame inzetbaarheid.

In staat om verandering in gedrag stimuleren.

Zelfsturende teams

Organisaties zoeken naar andere manieren van werken, waarbij de klant centraal staat en de medewerker meer verantwoordelijkheid krijgt. Dit gaat vaak gepaard met de noodzaak tot krimp en bezuiniging. Het concept van zelfsturende teams lijkt een passend antwoord en in veel reorganisatieplannen komt één of andere vorm van zelfsturing voor. Werken met zelfsturende teams biedt veel kansen, zoals meer autonomie bij de professional en minder regels van boven. Maar er zijn ook kanttekeningen en risico's, zoals een taakverzwaring en een onduidelijke rolverdeling binnen een team.


Om latere problemen en toename van werkdruk te voorkomen is aanpak nodig bij de bron: het ontwerp en de invoering van zelforganisatie. Er zijn belangrijke randvoorwaarden, zoals voldoende regelruimte, bevoegdheden die horen bij de verantwoordelijkheden, een andere manier van (coachend) leidinggeven, aandacht voor gezonde werktijden en arbeidsomstandigheden, invoering van onderaf en een heldere visie vanuit de top.


Essentie van zelfsturende teams.

Aandachtspunten voor ieders eigen organisatie bij het invoeringsproces.

Plan van aanpak met ontwerpprincipes en randvoorwaarden.

Ziekteverzuimbeleid

Ziekteverzuim kost geld! Hoe is het gesteld met het ziekteverzuimbeleid in uw organisatie? Na deze training van SBI Formaat heeft u ideeën om het ziekteverzuim in uw organisatie terug te dringen. U bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen. Verder kent u de rechten en plichten van de werkgever en werknemer op het gebied van ziekteverzuimbeleid.


Tijdens de training leert u over de randvoorwaarden voor een goed ziekteverzuimbeleid, de 4 belangrijke sporen. We bespreken wat de rechten, plichten en rollen zijn van verschillende medewerkers in de organisaties, o.a. leidinggevende, werkgever, HR, VGW(M)-commissie en de werknemer in het algemeen. U vormt een mening over ziek melden of ziekteverlof aanvragen. Daarnaast beoordeelt u de situatie in uw eigen organisatie en krijgt u bruikbare ideeën om hier verder mee aan de slag te gaan.


Op de hoogte van recente ontwikkeling op het gebied van de aanpak van ziekteverzuim.

Kent de rechten en plichten van de werkgever en werknemer op het gebied van ziekteverzuimbeleid.

Aansluiting met duurzame inzetbaarheid.

Pensioen in Zicht

Met pensioen en nu? Volg de training Pensioen in Zicht waarin vraagstukken als vitaliteit, huishouden, inkomensdaling en invulling van uw vrije tijd aan de orde komen. De laatste periode van de loopbaan betekent voor veel mensen het uitzicht op een leuke maar ook onzekere periode: het pensioen. Om die periode op een goede manier te beginnen volgen veel mensen een Pensioen in Zicht-training: een voorbereidende cursus, al dan niet samen met hun partner. In deze cursus neemt u verschillende aspecten van deze nieuwe levensfase onder de loep. SBI Formaat is één van de vijf gecertificeerde aanbieders voor deze trainingen in Nederland. Dat betekent dat wij een ruime ervaring hebben met deze training waarin het bezinnen, uitwisselen en maken van keuzes met betrekking tot deze nieuwe periode centraal staan.Goede voorbereiding op de periode die komt.

Wijziging privacywetgeving

Wanneer een organisatie of bedrijf niet voldoet aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan dit grote financiële gevolgen hebben! Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Een belangrijke nieuwe verplichting voor een groot aantal organisaties en bedrijven is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming. HR heeft een stevige stem in de invulling van het beleid rondom privacy. Haarscherp beeld van de actuele ontwikkelingen op het gebied van privacy.

Concrete tips om een waardevolle bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het nieuwe beleid.

Zelfroosteren

Zelfroosteren geeft medewerkers (meer) zeggenschap over hun werktijden. Medewerkers die hun eigen werktijden kunnen bepalen, zijn doorgaans erg tevreden en verzuimen minder. Het thema zelfroosteren roept vragen op, zoals: past het bij de organisatie? Welke vorm sluit het beste aan? Zijn er gevolgen voor de veiligheid en gezondheid? Hoe kunnen we rekening houden met kwalificaties? Wat doen we met weerstand van medewerkers? Wat is belangrijk in de communicatie? Welke bezetting is op welk moment vereist? Het goed nadenken over deze vragen is belangrijk en heeft ook als men niet tot zelfroosteren overgaat, voordelen. Het betekent dat er kritisch gekeken wordt naar het werkaanbod en het proces van werktijden. Welk werk er nu echt haast heeft en wat niet? Het is luisteren naar de wensen van medewerkers en hoe die wensen kunnen verschillen per levensfase.Evaluatie-/stuurinstrument.

Weet waar u rekening mee moet houden bij het zelfroosteren en de op te stellen spelregels.

 

Heeft u interesse in een van de bovenstaande trainingen? Vul dan het onderstaande contactformulier in.