Nieuwe vormen van medezeggenschap 2017

Dit event is vol! Wij werken vanaf dit moment met een reservelijst.

Kom ook op 28 november en neem uw collega OR-leden mee: 3e, 4e, 5e deelnemer voor de helft van de prijs!

Medezeggenschap is in beweging. Organisaties veranderen, de rol en stijl van leidinggeven wijzigt en medewerkers willen en krijgen meer stem. Er wordt veel geëxperimenteerd en er zijn ook steeds meer inspirerende voorbeelden van hoe het anders kan. Vernieuwen doet men niet om het vernieuwen maar omdat er zichtbare knelpunten worden ervaren door bestuurder en OR, zoals weinig toegevoegde waarde, achter de feiten aanlopen, lege zetels, te weinig slagvaardig, weinig participatie/respons van de achterban en al helemaal geen participatie van de medewerkers bij medezeggenschap.

Het is tijd om de OR weer te laten doen waar die voor bedoeld is, namelijk zorgen voor inbreng van het medewerkersperspectief, invloed op goede besluitvorming en onafhankelijke tegenspraak. Een ding is zeker: we kunnen veel meer halen uit de medezeggenschap dan bestuurder en OR nu vaak doen. Hoe? Dat gaan we leren van elkaar en van inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

SBI Formaat, marktleider in de medezeggenschap, ziet trends en ontwikkelingen maar ook succesvolle en inspirerende voorbeelden van vernieuwing in de praktijk. Op 28 november delen verschillende organisaties graag hun ervaringen over de ontwikkelingen in medezeggenschap met u.

Dit event is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij medezeggenschap en participatie in organisaties: leden van medezeggenschapsorganen, bestuurders, toezichthouders, HR-functionarissen en ambtelijk secretarissen.

Het event levert u:

 • Inzicht in noodzaak tot vernieuwing: waarom zou je?
 • Inspirerende praktijkvoorbeelden;
 • Concrete tools om vorm te geven aan vernieuwing.

De deelnemersbijdrage is exclusief 21% BTW.

Lees meer over het event Nieuwe vormen van medezeggenschap in de digitale folder of stuur de folder eenvoudig door aan andere geïnteresseerden.

Programma

9:30 - 10:00

 • Ontvangst

10:00 - 11:00

 • Opening en welkom

  Jos de Blok – Buurtzorg – over medezeggenschap zonder OR

  Buurtzorg heeft geen OR. De werknemers van Buurtzorg waarderen hun werkgever wel al jaren als beste werkgever van Nederland.

  Jos de Blok kan helaas niet lijfelijk aanwezig zijn, maar opent op een bijzondere wijze het evenement en vertelt over een medezeggenschap zonder OR. Hoe vormt zich dat? Hij deelt zijn visie over medezeggenschap en vertelt waarom Buurtzorg geen OR heeft. Vervolgens is er interactie met Margo Berends, die verantwoordelijk is voor de medezeggenschapsbijeenkomsten bij Buurtzorg.

11:00 - 11:20

 • Pauze

11:20 - 12:00

 • Meet & Greet met vernieuwers - toelichting en aftrap

  Er is vanaf nu de gelegenheid om kennis te maken met zestien vernieuwers in de praktijk. We volgen het concept van halen en brengen. U loopt verschillende voorbeelden langs van vernieuwingen in de praktijk. In een viertal korte sessies krijgt u een beeld van wat er anders is en kan. Door zelf kritische vragen te stelen, te reageren op de voorbeelden, feedback te geven en uw eigen ervaringen in te brengen krijgen de vernieuwers ook van u nieuwe ideeën en inspiratie.

  De volgende praktijkvernieuwers staan op dit moment genoteerd om te kunnen bezoeken (Hier komen nog aanvullingen op. Mocht u zelf als voorbeeld van vernieuwing een Meet & Greet willen doen dan kunt u zich ook hiervoor nog aanmelden):

  A.S. Watson

  Voor de OR van deze landelijk werkende organisatie met een verspreide achterban was de achterbancommunicatie al jaren moeizaam. In 2016 kwam er bij A.S. Watson een omslag waarbij wordt gewerkt met ambassadeurs met een functieprofiel en competenties.

  ABN AMRO

  ABN AMRO maakt komend jaar weer een volgende stap in de vernieuwing van medezeggenschap. We werken nu een paar jaar met een pool van participanten. Volgend jaar gaan we participanten ook anders inzetten: door collega's die direct betrokken zijn bij reorganisaties te vragen als participant voor de medezeggenschap op te treden. Daarnaast gaan de verschillende raden binnen de bank nog intensiever samenwerken rond bankbrede thema's en passen wij onze werkwijze aan aan de organisatie die steeds meer met zelfsturing gaat werken.

  Gemeente Hilversum

  Gemeente Hilversum: Medezeggenschap Samen. Bij de Gemeente Hilversum lossen medewerkers het zelf op in gesprek met de leiding. Ieder team heeft één of twee vertegenwoordigers die rechtstreeks overleggen/praten met de direct leidinggevende over alle onderwerpen. Dat kunnen medezeggenschapsthema’s zijn (arbo, werktijden, etc.), maar ook andere onderwerpen die het team aan de orde wil stellen. Als zij daar niet uitkomen kan het uiteindelijk worden opgepakt door de Concern Regiegroep; geen klassieke ondernemingsraad, maar gekozen door de teamvertegenwoordigers.

  Abrona

  Zelforganisatie en medezeggenschap gaan hand in hand bij Abrona. De OR stelde een paar jaar geleden een denktank in met OR-leden en medewerkers om hierover te brainstormen en organiseerde een medewerkerssymposium. Uiteindelijk heeft dit zorgvuldige traject geleid tot een OR van ‘ nu’ en nieuwe medezeggenschap. Er is draagkracht binnen de organisatie, de OR is kleiner en heeft zijn focus op participatie waarbij OR-leden een rol hebben van coach en procesregisseur.

  Huhtamaki

  De OR van Huhtamaki bracht vele operators uit de fabriek op de been met een traject om de interne arbeidsverhoudingen, cultuur en communicatie bespreekbaar te maken. Met de methodiek van Deep Democracy gingen productieploegen, leidinggevenden en directie open het gesprek aan en kwamen gezamenlijk tot nieuwe afspraken.

  Jarabee

  Bij Jarabee zeggen ze: de medewerker mag het zelf zeggen. OR, directie en management van Jarabee ontwikkelen samen nieuwe vormen van medezeggenschap. Vorig jaar werd een digitaal platform gelanceerd waarop de medewerkers zelf verantwoordelijk werden voor medezeggenschap. Hoe werkt dat? En werkt het? Leer meer over aanpak en knelpunten van digitale medezeggenschap. 

  PGGM

  PGGM werkt met een bewust kleinere OR aangevuld met ‘buitengewone leden’ en participanten. Om medewerkers een extra zetje te geven om meer te participeren speelt de OR van PGGM met het idee van de ‘OR-duty’, een soort medezeggenschapsdienstplicht als onderdeel van het arbeidscontract. Een prikkelende gedachte.

  Politie Eenheid Limburg

  Niet meer alles zelf oplossen maar achteroverleunen! Door onder andere het wegvallen van onderdeelcommissies werkt het oude systeem van medezeggenschap niet meer voor de OR van Politie Eenheid Limburg met verspreide achterban over een te grote regio. Versterking van de medewerkersparticipatie is het devies. OR-leden zijn geen klachtenbureau meer, maar ambassadeurs en adviseurs van een team.

  Prinsenstichting

  Prinsenstichting is een zorgorganisatie in ontwikkeling. Voor een traditionele manier van medezeggenschap bleek al snel geen plek meer te zijn. Een nieuwe weg werd ingeslagen met onder andere de participatiecirkel, de participatie-appen de ‘eigenwijze’ dagen. Organisch veranderen met als motto “Wij doen mee!”

  Provincie Zuid-Holland

  Voor de OR van de Provincie Zuid-Holland ligt de vernieuwing van de medezeggenschap in het verlengde van een cultuuromslag in de organisatie. Die omslag speelt in veel overheidsorganisaties en in feite in de hele samenleving. Burgers, medewerkers hebben zelf ideeën en het is vaak te complex om over te laten aan inhoudelijk deskundigen, managers of medezeggenschap. Aan de voorkant worden afspraken gemaakt tussen werkvloer, medezeggenschap en organisatie over de inhoud en de begrenzing van het vraagstuk plus de beïnvloedingsruimte. Dat is nu is geformaliseerd als werkwijze. Zonodig wordt het vraagstuk afgesloten met een wettelijke procedure.

  Vincent van Gogh

  Binnen Vincent van Gogh schaften ze de OR af en moesten deze weer instellen; zij blijven nieuwe werkwijzen ontwikkelen die net zo dynamisch zijn als de veranderingen in het huidige zorglandschap.

  De Wever

  De OR van De Wever, een zorgorganisatie die werkt met ‘zelfstandige teams’, heeft een fors traject gedaan om te komen tot een werkwijze die goed aansluit. Daartoe hebben zij uit alle voorbeelden van vernieuwing in het hele land de mooiste pareltjes gekozen. De OR bestaat nu uit twee ‘geledingen’ waarvan een de strategische commissie is die met volledig mandaat het overleg voert met de bestuur. De andere helft richt zich op het coachen en faciliteren van medezeggenschap in de teams zelf. Ook bijzonder zijn de twee ‘onafhankelijke coaches’ (oud-OR-leden), die daar weer een coachende rol in hebben.

  WZUVeluwe

  De medezeggenschap van WZUVeluwe combineert een aantal verschillende vernieuwende trends tot een eigen zeer succesvolle mix met strategische en coördinerende OR-leden, projecten en ambassadeurs.

  Zienn

  “Nieuwe medezeggenschap is fantastisch", dat is wat een manager zegt over de nieuwe werkwijze bij Zienn; een organisatie voor maatschappelijke opvang die al jaren werkt aan vernieuwing. Geen OR meer, maar een Raad voor Medezeggenschap die de medezeggenschap in de organisatie mee inricht, die de kwaliteit van besluitvorming stimuleert en samen met een grote groep contactpersonen toeziet dat de collega’s betrokken zijn bij besluiten.  Medezeggenschap is één van de pijlers van de organisatie. Medewerkers zijn resultaatverantwoordelijk en worden gehoord en gezien zodat ieder besluit tot stand komt met een actieve inbreng van collega's. 

  Zorgaccent

  Vertrouwen en dialoog kenmerkt de medezeggenschap bij Zorgaccent. Er is veel geïnvesteerd in een goede relatie met de bestuurder en de overlegvergaderingen hebben dan ook een heel ander karakter. Geen procedures, geen agenda's...maar een flipover, waarop de gespreksonderwerpen aan het begin worden geïnventariseerd.

  Buurtzorg

  Een verdiepend vervolg op de plenaire inleiding van Buurtzorg. Margo Berends is projectleider en organiseert medezeggenschapsbijeenkomsten. Alle gelegenheid voor vragen en discussie over de visie en werkwijze van de (mede-)zeggenschap  bij Buurtzorg.

12:05 - 12:45

 • Meet & Greet 2

12:45 - 13:45

 • Lunchpauze

13:45 - 14:25

 • Meet & Greet 3

14:30 - 15:10

 • Meet & Greet 4

15:10 - 15:25

 • Pauze

15:25 - 16:10

 • World Café: integratie en delen

  Voordat u naar huis gaat krijgt u van ons de gelegenheid samen met uw mede OR-leden of samen met anderen uw eerste stap en richting te bepalen.

  • Wat is uw urgentie van veranderen?
  • Wat sprak u zo bijzonder aan in de richting van de veranderingen?
  • Langs welke weg wil u graag veranderen en wat zou uw eerste stap zijn?
  • Welke succesfactoren zijn handig om te weten in het proces van verandering?

16:10 - 16:25

 • Afsluiting

16:25

 • Napraten en netwerken