Verzuimaanpak in de VVT en de rol van de OR

In de huidige cao VVT heeft de aanpak van verzuim een prominente plaats gekregen. De OR kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Aan de ene kant vanuit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) met als belangrijkste recht het instemmingsrecht op alle regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim. En aan andere kant door een bijdrage te leveren aan de visie op verzuim in de eigen organisatie. De focus van onderstaande trainingsdagen ligt op de diagnose en aanpak van verzuim: Wat is uw bijdrage aan de verzuimaanpak in de VVT?

Trainingsdag 1

Op de eerste dag staat de theorie over effectieve vormen van verzuimaanpak en onderlinge uitwisseling centraal. Deze dag wordt afgesloten met een eerste aanzet voor de diagnose van het eigen verzuim- en re-integratiebeleid aan de hand van de vier sporen: registratie, preventie, begeleiding en duidelijke organisatie (verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden).

24 januari 2018 - BCN Utrecht CS

Trainingsdag 2

Op de terugkomdag wordt deze diagnose verder uitgewerkt en omgezet in een actieplan waarmee de ondernemingsraad aan de slag kan. Of de OR kan het plan bespreken in het overleg met de bestuurder.

21 februari 2018 - BCN Utrecht CS

Deelnemersbijdrage

Via het aanmeldingsformulier meldt u zich aan voor de eerste cursusdag. Mocht u aan dag 2 willen deelnemen, vermeld dan de datum bij 'overige' onderaan het inschrijfformulier. Voor deelname aan één dag betaalt u € 360,00 per persoon (inclusief accommodatiekosten) en voor beide dagen € 695,00 per persoon (inclusief accommodatiekosten).

Programma

Dag 1

9:15 - 9:30

 • Aankomst en ontvangst

  De koffie en thee staan voor u klaar.

9:30 - 12:30

 • Start van de training

  De start van de training bestaat uit:

  • Een korte kennismaking.
  • Huishoudelijke en praktische mededelingen.
  • Toelichting op het trainingsprogramma.

  Alles over verschillende vormen van ziekteverzuimbeleid

  In een presentatie wordt ingegaan op de volgende punten:

  • Randvoorwaarden voor een goed ziekteverzuimbeleid, 4 belangrijke sporen.
  • De rol van de leidinggevende.
  • Rechten en plichten van de werkgever en de werknemer.
  • De rechten en rol van de OR of VGW(M)-commissie.
  • Aan de hand van een opdracht neemt u uw eigen ziekteverzuimbeleid onder de loep.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:00

 • De rol van de arbodienstverlener

  We gaan in op de volgende aspecten van de arbodienstverlener:

  • Wat zegt de wet over het basiscontract en wat zijn belangrijke kwaliteitseisen voor een goede invulling van de taken van de arbodienstverlener.
  • De rechten en rol van de ondernemingsraad of VGW(M)-commissie en de mogelijkheden voor een goede samenwerking.

  Tussentijds kijken we naar de praktijk binnen uw organisatie. Belangrijk element daarbij is het contract. We nemen door waar u op moet letten bij de invulling van het contract met de arbodienstverlener.

  Afronding en huiswerkopdracht

  Deze dag wordt afgesloten met een eerste aanzet voor de diagnose van het eigen verzuim- en re-integratiebeleid. Daarnaast krijgt u een huiswerkopdracht mee om het onderdeel: ‘Aan de slag in de eigen organisatie’ nader uit te werken. Dit is als voorbereiding op dag 2 van deze open trainingen.

16:00 - 16:10

 • Evaluatie van de training

16:10 - 16:15

 • Einde van de training
Dag 2

9:15 - 9:30

 • Aankomst en ontvangst

  De koffie en thee staan voor u klaar.

9:30 - 12:30

 • Start van de training

  De start van de training bestaat uit:

  • Toelichting op het trainingsprogramma;
  • Vragen naar aanleiding van de eerste bijeenkomt.

  De diagnose

  Uitwisselen van de conclusies uit de diagnose: wat is in de verschillende organsaties wel en niet naar tevredenheid geregeld?
  Formuleren van de belangrijkste aandachtspunten voor de OR.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:00

 • Invloed uitoefenen

  In subgroepen maken we een analyse van de spelers in het veld en ieders belangen. Met de uitkomsten daarvan bepalen we de mogelijke strategie van de OR om de aandachtspunten op te pakken. Daarin staan we stil bij formeel en informeel netwerken en het voorbereiden van gesprekken.

  We eindigen met het vaststellen van de stappen die de OR kan gaan zetten.

16:00 - 16:10

 • Evaluatie van de training

16:10 - 16:15

 • Einde van de training