Organisaties zoeken naar andere manieren van werken, waarbij de klant centraal staat en de medewerker meer verantwoordelijkheid krijgt. Dit gaat vaak gepaard met de noodzaak tot krimp en bezuiniging. Het concept van zelfsturende* teams lijkt een passend antwoord en in veel reorganisatieplannen komt één of andere vorm van zelfsturing voor.

Werken met zelfsturende teams biedt veel kansen, zoals meer autonomie bij de professional en minder regels van boven. Maar er zijn ook kanttekeningen en risico's, zoals een taakverzwaring en een onduidelijke rolverdeling binnen een team. 

Om latere problemen en toename van werkdruk te voorkomen is aanpak nodig bij de bron: het ontwerp en de invoering van zelforganisatie. Er zijn belangrijke randvoorwaarden, zoals voldoende regelruimte, bevoegdheden die horen bij de verantwoordelijkheden, een andere manier van (coachend) leidinggeven, aandacht voor gezonde werktijden en arbeidsomstandigheden, invoering van onderaf en een heldere visie vanuit de top.

De invoering van en de werkwijze met zelfsturende teams vraagt daarom een goed traject waar medewerkers en ook OR nauw bij betrokken zijn. 

Deze themacursus is bedoeld voor preventiemedewerkers of HR-medewerkers die met zelfsturing te maken hebben of gaan krijgen. Een goed idee is om samen (OR, preventiemedewerker en HR) deel te nemen aan deze dag!

*) In plaats van zelfsturende kan hier ook bijvoorbeeld ‘zelforganiserende’, ‘zelfverantwoordelijke’ of autonome teams gelezen worden.

Programma

9:30 - 9:45

 • Aankomst

  Ontvangst met koffie en thee

9:45 - 12:30

 • Start van het programma

  Na huishoudelijke mededelingen en een korte kennismaking, bespreken we het programma voor vandaag.

  Zelfsturende teams – achtergrond

  Het werken met zelfsturende teams heeft een jarenlange historie. Met een interactieve inleiding nemen we u mee in het denken over zelfsturing en de ervaringen met de invoering in verschillende sectoren. We wisselen uit hoever de organisaties zijn met plannen om anders te werken met teams.

  Zelfsturende teams – aanpak bij de bron

  Met een actieve oefening ontdekt u wat de essentie is van zelfsturende teams. Daarnaast ondervindt u wat belangrijk is bij het ontwerpen en het invoeringsproces binnen de organisatie van meer zelfsturende of zelforganiserende teams, waarbij wordt gestreefd naar een manier van werken die niet werkdruk verhogend is.  U leert welke ontwerpprincipes en randvoorwaarden belangrijk zijn om mee te geven als HR, zowel bij het invoeringsproces als ook wanneer er al langer met zelfsturing wordt gewerkt.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:20

 • Middagprogramma

  Prettig en gezond werken in het zelfsturende team – wet- en regelgeving biedt houvast

  HR heeft een belangrijke rol in het zorgen voor goede werkomstandigheden. Welke houvast biedt wet- en regelgeving als het gaat om prettig en gezond werken in een zelfsturend team? We nemen het door en benoemen de aandachtspunten voor ieders eigen organisatie.

  Tools voor prettig werken in het zelfsturende team

  Binnen zelfsturende teams liggen veel taken verantwoordelijkheden (deels) bij het team zelf, zoals op het gebied van arbo. Geen leiding van boven, maar het team zelf moet de aandacht voor arbo regelen. Een belangrijk arbo-thema is werkstress. De ‘Gespreksleidraad werkstress’ is een hulpmiddel om werkdrukveroorzakers op te sporen, bespreekbaar te maken en oplossingen te bedenken. Het is bij uitstek een instrument om in teams te gebruiken. We nemen de gespreksleidraad door en bekijken hoe het toegepast kan worden binnen de eigen organisatie.

  Tot slot: plan van aanpak

  Afhankelijk van uw praktijk zetten we alle stappen die gezet moeten worden door HR op een rij in een plan van aanpak.

16:20 - 16:30

 • Afsluiting en einde van de training