Meer invloed op arbobeleid

U heeft basiskennis en enige jaren ervaring en u wilt op een meer structurele en planmatige wijze invulling gaan geven aan uw rol als VGW(M)-er of OR-lid.

Na de training van SBI Formaat kent u de gevolgen van de actuele ontwikkelingen in de arbowetgeving voor de medezeggenschap. U heeft zicht op het ziekteverzuim(beleid) in uw organisatie en de rol van de ondernemingsraad (OR)/VGW(M)-commissie hierin. Daarnaast kent u de taken van de preventiemedewerker en heeft u een visie ontwikkeld hoe deze rol in uw organisatie ingevuld kan worden. U analyseert het beleid in uw organisatie en u kunt (initiatief)voorstellen doen om het arbobeleid of het arbozorgsysteem te verbeteren.

Inhoud

 • Actuele ontwikkelingen in de arbowetgeving en de arbocatalogi.
 • Vormen van arbodienstverlening, de interne preventiemedewerker en de veranderende rol van de arbeidsinspectie.
 • Het profiel van de VGW(M)-commissie of OR bepalen.
 • Alles over het arbo-initiatiefvoorstel.
 • Het nut en de inhoud van een arbobeleidsplan.

Werkvormen

Korte inleidingen, informatie over handige tools, praktische opdrachten, discussie, beoordelen, simulatie - oefeningen en maken van voorstellen.

‘Vergroot je impact’

Certificaat

In deze cursus werkt u aan de competenties ‘analytisch vermogen’ en 'omgevingsbewustzijn'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Programma

Dag 1

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

10:00 - 12:30

 • Start van de training

  Start van de training

  We maken kennis met elkaar en met de organisaties die op de cursus vertegenwoordigd zijn. Voorts zijn er enkele huishoudelijke mede­delin­gen en een korte be­spreking van het cur­suspro­gram­ma.

  Opfrissing Arbowetgeving en actuele ontwikkelingen

  We staan nog weer even stil bij de hoofdlijnen van de huidige Arbowetgeving. Ook nemen we de meest actuele ontwikkelingen in de Arbowetgeving door.

  Arbobeleid: diagnose en ambitie

  Aan de hand van een opdracht brengt u de huidige situatie van het arbobeleid van uw organisatie in kaart. Daarna geeft u aan wat de ambitie van uw organisatie en/of de OR/VGW(M)-commissie is.

12:30 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 16:15

 • Ziekteverzuimbeleid

  Aan de hand van een opdracht wisselen we de verschillende visies op een gezond ziekteverzuimbeleid uit. In een inleiding wordt vervolgens geschetst uit welke onderdelen een gezond ziekteverzuimbeleid bestaat en hoe deze kunnen worden vormgegeven. Het gaat om de onderdelen:

  • Verzuimregistratie.
  • Preventie.
  • Begeleiding van zieke medewerkers (we staan daarbij ook stil bij de vraag of de Wet Verbetering Poortwachter op een goede manier bij uw organisatie is ingevoerd).
  • Een strakke organisatie.
  • Begeleiding van zieke medewerkers (we staan daarbij ook stil bij de vraag of de Wet Verbetering Poortwachter op een goede manier bij uw organisatie is ingevoerd).
  • Een strakke organisatie.

  Voorts beoordeelt u aan de hand van een opdracht hoe het ziekteverzuimbeleid binnen uw organisatie geregeld is. We bespreken de resultaten van de middagopdracht, zetten per organisatie op een rij welke verbeteringen nodig zijn en hoe de OR of VGW(M)-commissie dat voor elkaar kan krijgen.

16:15 - 17:00

 • Arbodienstverlening

  In dit onderdeel gaan we in op de verschillende vormen van arbodienstverlening: de maatwerkregeling en de vangnetregeling. In een opdracht neemt u de arbodienstverlener van uw eigen organisatie onder de loep.

17:00 - 17:30

 • Pauze en snack

17:30 - 19:20

 • Het profiel van de OR / VGW(M)-commissie

  Om het arbowerk zo goed mogelijk te kunnen doen, is het nuttig een arboprofiel van de OR / VGW(M)-commissie te maken. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: waar besteden we aandacht aan, hoe beleidsmatig werken we en hoe georganiseerd zijn we. In de nabespreking proberen we van elkaars ervaringen te leren.

19:20 - 19:30

 • Afsluiting en einde van de eerste trainingsdag met aansluitend diner
Dag 2

9:15 - 12:30

 • Aanvang training

  Interne preventiemedewerker

  Iedere organisatie is verplicht een interne preventiemedewerker te hebben. Echter de manier waarop is niet wettelijk vastgelegd en kan verschillen per organisatie. Na een praktijkgerichte inleiding gaan we aan de hand van een opdracht per OR / VGW(M)-commissie een eigen visie vaststellen rondom het vraagstuk van de preventie-medewerker in de eigen organisatie. Ook is er ruimte om praktijkervaringen uit te wisselen.

  Arbobeleidsplan

  Na een inleiding over het doel en inhoud van een arbobeleidsplan en een blik op enkele praktijkvoorbeelden richt ieder zich weer op de eigen organisatie. Indien aanwezig, wordt bezien hoe het arbobeleidsplan sterker kan worden. Of er wordt nagedacht over de vraag hoe de organisatie tot een goed en effectief arbobeleidsplan kan komen. Ook gaan we in op de eventuele vervolgstap: een arbozorgsysteem.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:50

 • Het initiatiefvoorstel

  De OR/VGW(M)-commissie heeft de mogelijkheid en zelfs het recht om initiatiefvoorstellen te doen. Hoe wordt een initiatiefvoorstel het meest optimaal opgesteld en gehanteerd? Na een blik op een voorbeeld van een bedrijf werkt iedere OR/VGW(M)-commissie een eigen voorstel uit. We bespreken onderling de resultaten.

15:50 - 16:00

 • Afsluiting en einde van de training

  Tot slot blikken we terug op deze twee dagen.

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500