Alcohol op het werk: beleid, alcoholcontrole, wetgeving en de OR

Het gebruik van alcohol op het werk kan gevaarlijke situaties veroorzaken. De werkgever kan beleid maken om alcohol op het werk te beperken. De OR heeft op dit beleid het instemmingsrecht.

Het gebruik van alcohol op het werk kan gevolgen hebben voor de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers. Als je alcohol drinkt beïnvloedt dit je reactievermogen, waardoor je het risico loopt ongelukken te veroorzaken. Daarom verbieden veel bedrijven het drinken van alcohol tijdens werktijd. De werkgever kan een alcoholbeleid voeren, waarin hij bijvoorbeeld vaststelt dat een medewerker niet dronken op het werk mag komen en dat er tijdens werktijd geen alcohol gedronken mag worden, maar wel op de”vrijdagmiddagborrel”.

Rechten van de OR

Als de werkgever besluit een alcoholbeleid in te voeren, heeft de OR het instemmingsrecht volgens artikel 27 lid 1d van de WOR (regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden). Een alcoholbeleid bevat regels over het gebruik of de beschikbaarheid van alcohol op de werkplek, controle op alcoholgebruik en sancties. Is er sprake van het controleren op alcoholgebruik, dan heeft de ondernemingsraad het instemmingsrecht op grond van artikel 27 lid 1l WOR (regelingen op het gebied van personeelscontrolesystemen).

Eigen initiatief ondernemingsraad

In het overleg met de bestuurder kan een OR ook zelf een (in te voeren) alcoholbeleid aan de orde stellen. Heeft de ondernemingsraad zelf ideeën over een alcoholbeleid of over de noodzaak ervan dan kan hij een uitgewerkt initiatiefvoorstel voorleggen bij de bestuurder. Hoe de procedure verloopt bij het initiatiefrecht van de ondernemingsraad, staat geregeld in artikel 23 lid 3 van de WOR.

Arbo-wetgeving

Ook de Arbowet biedt aanknopingspunten voor een OR om aandacht te vragen voor het gebruik van alcohol tijdens het werk, of het gebruik van alcohol in de privésfeer wat doorwerkt op het werk. Dit kan bijvoorbeeld via een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De arbodienst vervult een rol wanneer het alcoholgebruik leidt tot een hoger ziekteverzuim. In een gesprek met de bedrijfsarts wordt de oorzaak van het ziekteverzuim van de werknemer aan de orde gesteld en zoeken beide partijen naar een oplossing.

Testen op vrijwillige basis

Een werkgever kan een medewerker niet dwingen een alcoholtest te ondergaan. Een medewerker werkt op basis van vrijwilligheid mee aan een alcoholcontrole of maakt bezwaar tegen een test op grond van twee argumenten, die gebaseerd zijn op de Grondwet, namelijk:

  • Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10). Dit betekent dat de medewerker niet verplicht is om mededelingen te doen over zijn privéleven en zijn levenswijze.
  • Onaantastbaarheid van het menselijk lichaam (artikel 11). Dit betekent dat het fysiek controleren van het lichaam niet zondermeer toegestaan is.

Zie voor de wettekst van de Grondwet: www.wetten.overheid.nl

Interessante jurisprudentie: Uitspraak Drugs en alcoholbeleid.

Deel dit bericht