In de middag zijn 3 sessierondes gepland, we hebben alle sessies onderverdeeld aan de hand van de onderstaande thema's.

  • Praktijk: Voorbeelden van vernieuwende (mede)zeggenschap van organisaties uit de praktijk. Wat kan anders en hoe doen anderen dat? Laat u inspireren!
  • Theorie: Wat zijn handige tips en tools en methodieken om vernieuwing vorm te geven? Trainers van SBI Formaat helpen u op weg.
  • Visie: Wat zeggen de sociale partners? Bij vernieuwen is het goed om rekening te houden met doelen van goede medezeggenschap en te leren van jarenlange inzichten. Wijze lessen van mensen met verstand van zaken.

Bekijk hieronder alle sessie waarvoor u zich kan inschrijven. Het middagprogramma bestaat uit 3 rondes, u kunt binnenkort 3 sessies uit kiezen om te volgen.

Praktijk

Abrona

Zelforganisatie en medezeggenschap gaan hand in hand bij Abrona. De OR stelde een paar jaar geleden een denktank in met OR-leden en medewerkers om hierover te brainstormen en organiseerde een medewerkerssymposium. Uiteindelijk heeft dit zorgvuldige traject geleid tot een OR van ‘nu’ en nieuwe medezeggenschap. Er is draagkracht binnen de organisatie, de OR is kleiner en heeft zijn focus op participatie waarbij OR-leden een rol hebben van coach en procesregisseur. In deze sessie deelt Abrona dilemma’s rond zeggenschap en medezeggenschap en participatie.

BASF

Tekst volgt

 

Defensie

Tekst volgt

DSM

DSM is meerdere malen volledig getransformeerd, van mijnbouw naar bulkchemie naar voeding, gezondheid en duurzaam leven. De organisatorische wijzigingen die daarbij horen zijn mede mogelijk (geweest) omdat binnen DSM een moderne medezeggenschap bestaat die is meegegroeid met de organisatie. Het nieuwe medezeggenschapsmodel is doorgevoerd met een projectmatige aanpak. En met succes! U hoort alles over de inhoud van het huidige model en de werkwijze - o.a. kleinere OR's, inzet van niet OR-leden, doorlopend opleidingsprogramma - maar ook over de aanpak om de groei van het bedrijf integraal door te vertalen in het denken over medezeggenschap en de nieuwe vorm te laten slagen.

's Heeren Loo

Kantel het concern

’s Heeren Loo is een grote zorgorganisatie met OR-en en een COR. De organisatie bevindt zich in een overgangsfase, waarin zij de beweging maakt naar écht werken conform de uitgangspunten van de driehoek cliënt - verwant - zorgprofessional. We ontwikkelen ons van een redelijk hiërarchische en centraal aangestuurde organisatie naar sturen binnen heldere kaders door de teams, die met cliënten en verwanten regie voeren in verbeteren van kwaliteit van zorg en dienstverlening. Er wordt hierbij uitgegaan van vakmanschap van medewerkers en vertrouwen boven controle. Deze ontwikkeling heeft invloed op de zeggenschapsverhoudingen, die conform de organisatieontwikkeling dienen te worden ingericht. De wens tot verandering komt bij zowel de (C)OR als bij de Raad van Bestuur vandaan. Ellen Boonen, directeur HR, gelooft in deze verandering en ziet ook de medezeggenschap als gesprekspartner bij dit traject. In deze sessie geven Ellen en Wim Tamboer (voorzitter COR) een inkijk in het veranderproces en de dilemma’s die dit oproept. En ook over wat helpt om te komen tot echte verandering. Geen panklare antwoorden of opgelegde oplossingen. Wel invalshoeken en inspiratie om het gesprek aan te gaan over vernieuwing.

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR)

“Zonder OR kan de organisatie niet vernieuwen.”, zegt bestuurder Joke Goedhart van HDSR . In het proces van organisatievernieuwing waarbij medewerkers vanuit hun talenten betrokken zijn bij beleid en besluiten, waar transparantie en vertrouwen kernbegrippen zijn is de dialoog met de medezeggenschap cruciaal. OR-leden en bestuurder vertellen in deze sessie wat hen drijft, wat stimuleert en ook welke dilemma’s en knelpunten langs komen.

JP van de Bent Stichting

​Deze zorgorganisatie koos er bewust voor om niet langer te werken met een formele OR, omdat dat niet meer aansloot bij de organisatie waar dialoog, vertrouwen en eigenaarschap/eigen verantwoordelijkheid de basis is voor samenwerking. In deze sessie vertellen medewerkers alles over deze keuze en hoe de zeggenschap nu geregeld is.

Luxlight

Als je wilt dat iedereen meedoet in het bedrijf en zich eigenaar voelt van het bedrijf en jij bent de enige aandeelhouder en directeur, hoe zou je ideale organisatie er dan uitzien? Deze kans pakte Pieter Bax, hij bouwt in Westerhoven aan zijn ideale bedrijf; Luxlight. Een organisatie gestoeld op principes als strategische dialoog, een bedrijf als sociale gemeenschap, commitment, zelfsturing, co-opereren, gelijkwaardigheid, rolhelderheid…… Wat betekent in zijn ogen medezeggenschap en wat kan de huidige medezeggenschap daarvan leren?.

Prinsenstichting

"Wij zijn eigenwijs” dat is het motto van de OR van Prinsenstichting. Er is veel energie en creativiteit bij deze zorgorganisatie waar door organisatieontwikkeling geen plek meer bleek te zijn voor een traditionele manier van medezeggenschap. Een nieuwe weg werd ingeslagen met onder andere de participatiecirkel, de participatie-app en de ‘eigenwijze’ dagen. Ook de workshop van deze club zal ‘Eigen-wijs’ worden vormgegeven met medezeggenschappers, teamcoaches en uiteraard de bestuurder. Iedereen doet mee!

Sociocratische organisatie (onder voorbehoud)

Als een organisatie is ingericht volgens sociocratische principes is ontheffing van de OR-plicht mogelijk. Bij sociocratie wordt beleids- en besluitvorming belegt op alle niveaus van de organisatie EN worden besluiten genomen volgens het consent beginsel. Wat houdt dit in, hoe werkt dat en hoe bevalt het? SBI Formaat is in gesprek met een sociocratische organisatie om mee te werken aan deze sessie.

WZU

De medezeggenschap van WZUVeluwe combineert een aantal verschillende vernieuwende trends tot een eigen zeer succesvolle mix met strategische en coördinerende OR-leden, projecten en ambassadeurs. Deze effectieve manier van medezeggenschap sluit naadloos aan bij de visie van WZU Veluwe dat medewerkers mee moeten denken. Ambtelijk secretaris OR Ruud de Mooij en directiesecretaris Helga Bronsveld vertellen hoe zij samen werken aan zeggenschap en medezeggenschap die zelforganisatie en meedenkende medewerkers versterkt. Een mooi voorbeeld is de rol die de OR wist te spelen bij onderhandelingen over het sociaal plan waarbij partijen er niet uitkwamen en dankzij de OR toch kwamen tot ondertekening.

Zorgaccent

Bij Zorgaccent wordt gewerkt met zelfsturende teams. Dat betekent ook voor de OR dat gekeken wordt of de medezeggenschap niet ‘zelfsturend’ zou moeten zijn, en wat betekent dat dan? Een zoektocht die een aantal jaar geleden is ingezet. Vertrouwen en dialoog kenmerkt inmiddels de medezeggenschap bij Zorgaccent. Er is veel geïnvesteerd in een goede relatie met de bestuurder en de overlegvergaderingen hebben dan ook een heel ander karakter. Geen procedures, geen agenda's...maar een flipover, waarop de gespreksonderwerpen aan het begin worden geïnventariseerd.

 

Theorie

Deep Democracy

Deep Democracy is een methode die er voor zorgt dat alle stemmen gehoord worden en waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Deep Democracy sluit daarmee naadloos aan op nieuwe vormen van medezeggenschap waarin de stem van medewerkers steeds belangrijker wordt. In deze workshop nemen Gerlanda Dirksen en Ellen Leijdekkers, gecertificeerde Deep Democracy facilitators (level 4), u mee in het gedachtegoed van Deep Democracy met een paar aansprekende methodieken zoals de ‘check in’ en het ‘gesprek op voeten’.

De OR gaat digitaal: nieuwe technieken voor achterbancommunicatie

Plakt u als OR nog steeds de notulen op het prikbord? Organiseren jullie regelmatig medewerkersbijeenkomsten waar niemand op komt dagen? Stoppen jullie veel tijd in een nieuwsbrief die nauwelijks iemand leest? Dan wordt het wellicht tijd om het contact met de achterban te moderniseren. Nieuwe technologieën maken het veel makkelijker om in korte tijd met grote of specifieke groepen collega’s contact te hebben over onderwerpen die er voor de OR toe doen. Met flitsende presentaties trekt u de aandacht of maakt u kort en ‘to the point’ duidelijk wat er speelt en waar de OR voor staat. - Femke Steendam, trainer SBI Formaat.

Formele medezeggenschap en directe participatie: een spannende combinatie

U wilt investeren in directe participatie van medewerkers. Wat betekent dit voor de formele medezeggenschap? Welke rol is weggelegd voor de OR als medewerkers direct worden betrokken? In deze workshop zetten we het verschil tussen medezeggenschap en participatie helder uiteen. We bespreken de verschuiving van formele medezeggenschap naar directe participatie. De kansen maar ook de valkuilen. Camiel Schols is trainer van vele medezeggenschapsorganen, experimenteel en traditioneel. Hij plaatst medezeggenschap en participatie in een helder kader. Diverse vormen en middelen voor het betrekken van medewerkers passeren de revue. En we bekijken ze kritisch in het licht van de bedoeling van medezeggenschap.

Vernieuwing van medezeggenschap op een agile manier

In organisaties en de wereld om ons heen volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Het is daarom belangrijk om als organisatie wendbaar te zijn. Het agile gedachtegoed is een verzameling van waarden die de organisatie in staat stellen met continue verandering om te gaan. De agile principes passen naadloos op een verandertraject, zoals de vernieuwing van medezeggenschap. Zo’n verandering is geen geplande reis die je van a tot z kunt plannen en managen. Het is een soort trektocht die je met elkaar onderneemt, waarin je telkens kunt bijsturen. In deze workshop laat Mirjam van Dam, trainer en scrummaster je kennismaken met Agile en Scrum en krijg je inzicht hoe je de vernieuwing van medezeggenschap op een agile manier kunt aanpakken. 

Vernieuwing in de Gouden Driehoek

Er wordt veel gesproken over een ‘gouden driehoek’ tussen OR, bestuurder en toezichthouders. In het kader van kantelen MZ en min of meer terugtredende OR is aandacht voor strategie en de relatie met de RvC/RvT extra van belang. Ook hier is dringend behoefte aan vernieuwing. Want op welke wijze geef je vorm aan de ‘Gouden Driehoek’ als de zeggenschap en de medezeggenschap ingrijpend anders worden ingericht. De adviseurs van de werkgroep Governance van SBI Formaat gaan in op het zorgdragen van een goede inhoudelijke inbreng in het strategisch debat zowel binnen als buiten de bekende kaders.

Vernieuwing WOR proof

Heb je net een goed idee bedacht hoe de medezeggenschap beter kan, roepen je collega OR leden met de WOR in de hand: dat mag niet van de WOR! Een excuus om niet te veranderen, onwetendheid of waarheid? In deze workshop leer je de WOR opnieuw lezen in het zicht van vernieuwing.  Je leert de zin en onzin te scheiden en los te komen van stigma’s en aannames die onnodig in de weg zitten om het anders te doen. Ook is er aandacht voor het vastleggen van de vernieuwing. Hoe ga je de  gedragscodes, reglementen convenanten / ondernemingsovereenkomsten zo inrichten dat ze eigentijdse medezeggenschap ondersteunen? Paul Flentge, trainer/adviseur en WOR kenner gaat met jullie op zoek naar de stigma’s en hoe je werkwijzes kan vastleggen die passen bij een eigentijdse OR.

Welke beeld, voorwerp of foto helpt jou in verandering?

Succesvolle mensen en organisatie weten wat ze willen. In tijden van verandering werken ze graag met doelen. Doelen worden vaak beschreven. Het werken met beelden is echter een stuk krachtiger! Verbeeld je doelen. Maak plaatjes van jouw ideale uitkomst. Zie het letterlijk voor je..
Dat een beeld meer zegt dan 1000 woorden is al zo oud als de weg naar Rome. Toch zijn er maar weinig mensen en organisaties die van dat gegeven op een constructieve en effectieve manier gebruik maken. Organisaties in transitie die nog niet precies weten waar ze naar toe groeien kunnen veel baat hebben bij beelden. Kunst, een voorwerp of een plaatje helpt je om complexe problemen helder te krijgen. En geeft richting welke kant je uit wilt. Tijdens deze workshop ga je onder begeleiding van organisatieadviseur Lian Nijenhuis op ontdekkingstocht naar een beeld wat jou kan ondersteunen. Als je hebt ervaren wat dit voor jou betekent kan je het ook inzetten in jouw organisatie

 

Visie

AWVN: “de tijd van Calimero is voorbij”

Vernieuwing van medezeggenschap is spannend want het geeft effect op de machtsdeling in het systeem van arbeidsverhoudingen. Wat gebeurt in het systeem tussen bestuurder en OR en vakbond? Sterke leiders vragen sterke tegenspraak. Een wijziging vraag dan ook moed en lef of het nu geïnitieerd wordt door een bestuurder of OR. Hoe kan je oude patronen doorbreken? Hoe te komen tot een nieuwe balans? Wat zijn de do’s en donts in dergelijke verandertrajecten? Jan de Kramer, senior adviseur arbeidsverhoudingen AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) en docent bij Nijenrode, laat zien wat helpt om een beweging te krijgen in de arbeidsverhoudingen op weg naar vernieuwing.

Debat - belangrijke spelers in gesprek over vernieuwingen

We nodigen vertegenwoordigers van de belangrijke spelers in het veld van zeggenschap en medezeggenschap uit om in gesprek te gaan over alle vernieuwingen die langs komen.


Bevordert de OR medewerkersbetrokkenheid of is de formele medezeggenschap een belemmering hierin? Raakt vernieuwing van medezeggenschap machtsdeling tussen werkgevers, bonden en OR, wat gebeurt er tussen de sociale partners? Medezeggenschap is van iedereen maar hoe zorg je dat ook alle medewerkers (inclusief middenmangemant) echt eigenaarschap voelen? M.m.v.: Jaap Jongejan (SBI Formaat), Gerard van Vliet (NCD), Mathilde Dekker (FNV), Gerrit van der Kamp (ACP), Pascale Nieuwland (SNPI) en Jan de Kramer (AWVN).


Alleen beschikbaar in sessieronde 3

FNV - De kernwaarden van de Nederlandse medezeggenschap

Volgens Mathilde Dekker van de FNV legt individuele zeggenschap van de werknemers het af tegen de zeggenschap van de ondernemer, tenzij deze bereid is een stukje van zijn macht te delen. Anders is werknemerszeggenschap afhankelijk van de ondernemerszeggenschap. De WOR creëert gelukkig een level playing field, een gelijkwaardige positie voor de werknemers, waarin hun invloed niet afhangt van welwillendheid. Wat zijn vanuit dat perspectief volgens de FNV belangrijke randvoorwaarden bij vernieuwing van medezeggenschap?

NCD - Van Zeggenschap naar Zeggenkracht

Nieuwe vormen van zeggenschap en medezeggenschap vragen om andere vormen van leiderschap. Positief leiderschap, waarbij (mede)zeggenschap intrinsiek meerwaarde heeft. Het gedrag en houding van leiders maakt het verschil. Wat is de X-factor van de onderneming/ ondernemer voor succesvolle vernieuwing van zeggenschap? Een schokkende sessie die je ongetwijfeld tot nadenken zet over de essentie van zeggenschap en medezeggenschap.
- Gerard van Vliet, directeur NCD, maar vooral Omleider

Onderzoek naar de pilots vernieuwende medezeggenschap

De SER nam het initiatief om onderzoek te doen naar nieuwe vormen van medezeggenschap. In opdracht van Instituut Gak vindt op het moment een landelijk onderzoek plaats naar vernieuwende medezeggenschap. Onderzoekers Simone van Houten (Basis en Beleid)  en Frank Tros (AIAS) doen veldwerk rond lopende veranderingstrajecten in medezeggenschap van bedrijven (casestudies). Zij willen graag de eerste bevindingen delen en bediscussiëren. Welke leerpunten zien we al ten aanzien van moderniseringstrajecten in de praktijk?

Politievakbond ACP - De professional aan het woord

Vakmanschap is de nieuwe medezeggenschap

Het is tijd dat vakmanschap leidend wordt. De professional weet namelijk het beste hoe het werk te organiseren en heeft daartoe ruimte nodig. Indirecte vertegenwoordiging zoals een OR, WOR, instituties, zijn niet meer van deze tijd en zitten alleen maar in de weg. Gerrit van der Kamp, voorzitter van de meest eigenzinnige vakbond van NL, de Algemene Christelijke Politiebond (ACP), deelt zijn prikkelende visie en inspireert tot manieren (aanklooien) om invloed uit te oefenen en te zorgen dat vakmanschap weer centraal staat. Welke medezeggenschap krijg je als je de professional centraal stelt? Hoe organiseer je met lef en moed countervailing power buiten de gebaande paden.

SER - bevorderen van medezeggenschap

Op een event over nieuwe vormen van medezeggenschap mag de Sociaal-Economische Raad (SER), niet ontbreken. Waarom niet? Omdat de SER medezeggenschap bevordert, zowel kwalitatief als kwalitatief. Sophia Geelkerken, secretaris van de SER-commissie bevordering medezeggenschap (CBM) legt uit wat de functie en de rol is van de SER in het bevorderen van medezeggenschap. Zij wisselt graag met u van gedachte wat de essentie van medezeggenschap is. Verder gaat zij in op voorbeelden en criteria voor ontheffing van de OR-plicht. Ook werpt zij een blik op de toekomst van de medezeggenschap.

SNPI - Echte medezeggenschap = iedereen aandeelhouder

Pascale Nieuwland-Jansen van SNPI, Stichting Nederlandse Participatie instituut, gaat in op mogelijkheden voor ultieme medezeggenschap: financiële participatie door middel van aandeelhouderschap. Financiële participatie in zuivere vorm is alleen mogelijk bij vennootschappen maar ook interessant voor publieke en maatschappelijke organisaties om hiervan te leren wat het effect is van eigenaarschap op betrokkenheid en ondernemerschap van werknemers. De uitdaging is om medewerkersparticipatie zo in te richten dat medewerkers ook echt eigenaarschap ervaren.