Wnra: Lokaal arbeidsvoorwaardenoverleg provincie

WNRA
08 juli 2019 / Joan Janssens

Bij de inwerkingtreding van de Wnra vervalt ook de wettelijke grondslag voor het lokaal arbeidsvoorwaardenoverleg en het overeenstemmingsvereiste. Gezien de tweezijdigheid van de arbeidsverhouding is dat vervallen juridisch verklaarbaar, maar dat maakt het niet automatisch geaccepteerd.

Het ‘overeenstemmingsvereiste’ geeft het decentraal overleg tussen werkgever en vakbonden namelijk een grote rol in de totstandkoming en wijziging van decentrale arbeidsvoorwaarden. Bij de gemeenten kennen we het in de vorm van het Georganiseerd Overleg (GO), gebaseerd op de CAR-UWO. Voor de provincies legt de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) de basis voor het overleg tussen werkgever en vakbonden.

Hoe is het nu geregeld: CAP

De huidige Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies benoemt het in artikel 12.2.1. als volgt:
“Tussen Gedeputeerde Staten en de vertegenwoordigers van de vakbonden vindt overleg plaats over de uitwerking van de sectorale regeling voor zover dit niet is voorbehouden aan de Ondernemingsraad op basis van de WOR (…)”.

Bij dat ‘voor zover’ past wel een opmerking. Artikel 27 lid 1 WOR somt op wanneer de OR instemmingsrecht heeft en lid 3 geeft aan wanneer dat instemmingsrecht vervalt. Dat is onder andere het geval als het onderwerp al inhoudelijk is geregeld in een arbeidsvoorwaardenregeling die tot stand is gekomen volgens het overeenstemmingsvereiste, in het overleg tussen werkgever en met de betrokken vakorganisaties. Kortom:

  • De OR heeft instemmingsrecht bij vaststelling, intrekking of wijziging van personele regelingen (27.1 WOR)
  • Dat instemmingsrecht vervalt als het decentraal overleg tussen werkgever en vakbonden bevoegd is (27.3 WOR).

De CAP wekt echter de indruk dit om te draaien.

Hoe wordt het per 1 januari 2020

Werkgevers en vakbonden hebben de ruimte benut om via de cao alsnog een opvolger voor het decentraal overleg te regelen. De nieuwe cao provincies regelt in hoofdstuk 12.2 het ‘Overleg bij de werkgever’. Zowel de onderwerpen als de werkwijze. De hoofdlijn is dat werkgever en vakbonden overleggen:

  • over invoering, wijziging of intrekking van decentrale regelingen en bepalingen waarvan de cao aangeeft dat de vakbonden overlegpartner van de werkgever zijn
  • wanneer als gevolg van een reorganisatie met personele gevolgen een sociaal plan moet worden opgesteld.

Een vakbond kan de werkgever verzoeken om overleg over een ander onderwerp dan deze twee. Dat kan alleen als dat andere onderwerp niet bij cao geregeld is én op grond van wet- en regelgeving de ondernemingsraad niet bevoegd is.

Ook in de nieuwe situatie lijkt dus sprake van enige terughoudendheid om het speelveld van de OR te betreden. Voor de ‘andere onderwerpen’ geldt uiteraard dat ze inhoudelijk worden besproken als ook de werkgever daarmee kan instemmen.

Onze dienstverlening

Bij alle vraagstukken rond de invoering van de Wnra kunnen wij u ondersteunen. Zoals de vraag wel/geen papieren arbeidsovereenkomst – en zo ja, met welke inhoud? Neem daarvoor gerust contact op.

In ons cursusaanbod een algemene cursus Wnra op basis van open inschrijving (een dag). Een maatwerkcursus voor de hele OR (Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschap, Gemeenschappelijke Regeling) is ook mogelijk. Daarin staat uw eigen situatie centraal. Zo’n maatwerkcursus is te boeken vanaf een dagdeel. De duur hangt af van uw vragen en wensen en wordt in overleg met u bepaald. Neem contact op met SBI Formaat: 0343 473 333 / info@sbiformaat.nl

Training WNRA: een uitdaging voor de OR

Geschreven door organisatieadviseur/senior trainer Joan Janssens  

Deel dit bericht